Artikel 1 Definities
1.1 Affiliate - Iedere natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van achttien (18) jaar of rechtspersoon die de Hexweb Affiliate Voorwaarden heeft aanvaard en door een Affiliate Netwerk en Hexweb als Affiliate is geaccepteerd;
1.2 Content - Het aanbod of een deel van het aanbod van Producten op Hexweb.nl, dat wordt weergegeven met tekst, afbeeldingen, recensies en/of downloads;
1.3 Link - Een elektronische beeld- en/of tekst link naar de website van Hexweb die Affiliate op zijn website openbaar maakt of doet maken;
1.4 Partnerschap - Deelname aan het Hexweb Affiliate Programma;
1.5 Producten - Alle producten die worden aangeboden op de website www.hexweb.nl.
1.6 Hexweb – Hexco Webdesign & Optimalisatie. Weiersloop 5, 9401DZ te Assen.
1.7 Hexweb zal de uitbetaling verrichten wanneer er minimaal 25 euro is behaald. Totalen van minder dan 25 euro (alle verkopen opgetelt) zullen niet aan u worden voldaan.
1.8 Programma - Het programma van Hexweb (www.hexweb.nl/affiliate) waarbij de Affiliate zich aansluit/heeft aangesloten.

Artikel 2 Doel
2.1 Het doel van het Partnerschap is dat de Affiliate een of meer Links op zijn website plaatst, waardoor internetgebruikers naar de website van Hexweb worden geleid.
2.2 De Links, waarbij inbegrepen de daaraan verbonden URL, moeten doorverwijzen naar de officiële Hexweb homepage of een pagina met een categorie voor de specifieke producten.

Artikel 3 Aanmelding en Acceptatie
3.1 Particulieren vanaf een leeftijd van achttien (18) jaar en rechtspersonen, die over een internetsite beschikken, kunnen zich bij www.faanmelden als Affiliate van Hexweb.
3.2 De aanmelding geschiedt via www.Hexweb.nl/affiliate. Het aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
3.3 Door aanmelding als Affiliate van Hexweb aanvaardt Affiliate deze Hexweb Affiliate Voorwaarden. Affiliate zal handelen overeenkomstig bedoelde voorwaarden en eventuele nadere instructies, die door Hexweb te allen tijde kunnen worden opgelegd, opvolgen.
3.4 Acceptatie als Affiliate wordt bevestigd door Hexweb. Hexweb is gerechtigd Affiliate te weigeren zonder opgave van redenen.
3.5 Door aanmelding en acceptatie als Affiliate komt een overeenkomst tot stand tussen de Affiliate en Hexweb.

Artikel 4 Gebruik
4.1 Hexweb stelt door middel van www.hexweb.nl/affiliate aan Affiliate Links voor toepassing in het Hexweb Affiliate Programma ter beschikking. De Links mogen alleen op een website worden geïntegreerd waarvan het adres (URL) bij de aanmelding voor het Hexweb Affiliate Programma is aangegeven. Uitsluitend met deze Links mag een koppeling met de website van Hexweb worden gemaakt en uitsluitend ten behoeve van het Hexweb Affiliate Programma.
4.2 Affiliate zal uitsluitend de door Hexweb ter beschikking gestelde Links op haar website tonen, en wel uitsluitend ten behoeve van het Hexweb Affiliate Programma en uitsluitend op de wijze zoals door Hexweb voorgeschreven.
4.3 Hexweb stelt door middel van Hexweb.nl/affiliate aan Affiliate Content voor toepassing in het Hexweb Affiliate Programma ter beschikking. De Content mag alleen op een website worden geplaatst waarvan het adres (URL) bij de aanmelding voor het Hexweb Affiliate Programma is aangegeven.
4.4 Affiliate zal uitsluitend de door Hexweb ter beschikking gestelde Content op haar website tonen, en wel uitsluitend ten behoeve van het Hexweb Affiliate Programma en uitsluitend op de wijze zoals door Hexweb voorgeschreven.
4.5 Het is de Affiliate zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hexweb niet toegestaan om de naam Hexweb en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Hexweb te gebruiken in (reclame)uitingen, in welke vorm dan ook. Indien Hexweb haar schriftelijke toestemming hiervoor verleent, mogen de door Hexweb toegestane onderscheidingstekens uitsluitend ten behoeve van het Hexweb Affiliate Programma worden gebruikt en uitsluitend op de wijze zoals door Hexweb voorgeschreven.
4.6 Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de Producten niet door Affiliate maar door Hexweb worden verkocht.
4.7 Indien Affiliate Producten op zijn website toont, zal Affiliate daarbij altijd de naam Hexweb en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Hexweb vermelden, uitsluitend ten behoeve van het Hexweb Affiliate Programma en uitsluitend op de wijze zoals door Hexweb voorgeschreven.
4.8 Affiliate zal alle aanwijzingen van Hexweb steeds opvolgen.
4.9 Het is Affiliate niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de door Hexweb ter beschikking gestelde Links, Content en/of enig onderscheidingsteken van Hexweb.
4.10 Het is Affiliate zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hexweb niet toegestaan de naam Hexweb en/of de (overige) merken en onderscheidingstekens van Hexweb of daarmee overeenstemmende tekens, daaronder begrepen maar niet beperkt tot variaties op “Hexweb‟, op te geven als zoekwoord ten behoeve van advertentieprogramma‟s binnen zoekmachines.
4.11 Affiliate zal Hexweb niet in een Iframe tonen.

Artikel 5 Inhoud
5.1 Het is niet toegestaan dat de inhoud van de site van Affiliate of van enig (ander) document (zoals advertenties of e-mails) waarin Affiliate een Link heeft opgenomen:
a. een pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
b. discrimineert, bijvoorbeeld naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging;
c. beledigingen bevat;
d. illegale activiteiten omvat, bevordert of aanprijst;
e. afbreuk kan doen aan de goede naam en reputatie van Hexweb;
f. auteursrechten, merkrechten en/of andere rechten van Hexweb of enige derde schendt;
g. anderszins onrechtmatige content bevat of naar onrechtmatige content verwijst.

5.2 De prijzen van de Producten van Hexweb kunnen regelmatig wijzigen. Indien Affiliate prijzen van Producten vermeldt, garandeert Affiliate dat hij dezelfde en juiste prijzen vermeldt als Hexweb die immers als verkopende partij optreedt, bij gebreke waarvan Hexweb eventuele directe en indirecte schade op Affiliate kan verhalen.
Artikel 6 Hinder
6.1 Affiliate zal geen misbruik – op welke wijze dan ook – maken van het Hexweb Affiliate Programma en/of anderszins in strijd met de inhoud of de geest van deze Hexweb Affiliate Voorwaarden handelen.
6.2 Affiliate verkrijgt geen vergoeding voor verkeer, leads en sales die in strijd zijn met en/of tot stand zijn gekomen in strijd met deze Hexweb Affiliate Voorwaarden.
Artikel 7 Berichten van en aan derden
7.1 Het is Affiliate enkel toegestaan berichten aan derden - in welke vorm dan ook - te versturen in het kader van het Hexweb Affiliate Programma na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hexweb. Toestemming van Hexweb betreft enkel de inhoud van het bericht.
7.2 Hexweb is niet aansprakelijk in geval van niet nakoming door Affiliate van geldende wetgeving.

Artikel 8 Commissie en betaling
8.1 De voorwaarden voor en wijze van de aan Affiliate uit te keren commissie worden geregeerd door de overeenkomst tussen de Affiliate en Hexweb.
8.2 Tenzij anders is overeengekomen, maakt Affiliate geen aanspraak op commissie dan wel dient zij reeds ontvangen commissie te retourneren indien een internetgebruiker een gekocht Product retourneert of de betaling daarvan anderszins ongedaan wordt gemaakt.
8.3 Het is Affiliate niet toegestaan om op enigerlei wijze commissie af te dragen, tenzij Hexweb daarvoor haar uitdrukkelijke goedkeuring heeft gegeven.
8.4 Het is Affiliate niet toegestaan om:
a. verkeer richting de website van Hexweb op enigerlei wijze te onderscheppen of – bijvoorbeeld via click farming of anderszins aantoonbaar gefingeerde bestellingen –verkeer te fingeren, teneinde onrechtmatig commissie toegewezen te krijgen;
b. direct of indirect via zijn eigen website Producten bij Hexweb te bestellen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 Affiliate is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik, de ontwikkeling en onderhoud, het functioneren en de inhoud van zijn website en alle (andere) documenten (zoals advertenties en e-mails) waarin een Link is opgenomen. Affiliate zal Hexweb vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande, welke vrijwaring tevens de kosten van Hexweb voor juridische bijstand betreft.
9.2 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Hexweb, is Hexweb nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten van Affiliate in verband met deelname aan het Hexweb Affiliate Programma.
9.3 Affiliate staat er voor in dat zij in het kader van het Hexweb Affiliate Programma zal voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot fiscale wetgeving, de Telecommunicatiewet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet Elektronische Handel en de Wet verkoop op Afstand en aanverwante regelgeving alsmede de Nederlandse Reclame Code en relevante bijzondere regelgeving van de RCC. Affiliate zal Hexweb vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 10 Geheimhouding
10.1 Affiliate zal zowel tijdens als na beëindiging van het Partnerschap strikte geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie die zij in het kader van het Hexweb Affiliate Programma over Hexweb ontvangt en/of heeft ontvangen. Dit betreft onder meer maar is niet beperkt tot klant-, prijs- en verkoopinformatie.

Artikel 11 Overdracht rechten en plichten
11.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hexweb zal Affiliate geen rechten en/of verplichtingen uit deze Overeenkomst overdragen aan derden.

Artikel 12 Boete
12.1 Het door Affiliate niet nakomen van een van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 4 tot en met 8 en 10, 14.2 en 15.2 geschiedt op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete van € 10.000 (tienduizend Euro) per overtreding en € 1.000 (duizend Euro) per dag dat de verboden gedraging voortduurt.
12.2 Hexweb behoudt zich in dat kader het recht voor om reeds betaalde vergoedingen terug te vorderen en/of Affiliate te blokkeren dan wel het Partnerschap te beëindigen.
12.3 Het bepaalde in dit artikel geldt onverminderd de rechten van Hexweb op vergoeding van schade.

Artikel 13 Beëindiging
13.1 Hexweb is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het Partnerschap te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.
13.2 Onverminderd haar overige rechten en naast de reeds in deze Hexweb Affiliate Voorwaarden genoemde beëindigingsmogelijkheden is Hexweb onder meer gerechtigd om het Partnerschap met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
a. Affiliate tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel in strijd met de Hexweb Affiliate Voorwaarden handelt;
b. De site van Affiliate naar het oordeel van Hexweb in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op een of andere wijze als aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen worden beschouwd;
c. Affiliate in het kader van het Hexweb Affiliate Programma onrechtmatig handelt jegens Hexweb en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars;
d. Indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Affiliate conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en dit beslag langer dan twee weken heeft geduurd en dit beslag een deugdelijke nakoming van de Overeenkomst belemmert;
e. Affiliate op wat voor wijze dan ook mogelijk nadeel kan berokkenen aan de goede naam van Hexweb;
f. indien door Affiliate of derden ten aanzien van Affiliate het faillissement of voorlopige c.q. definitieve surséance van betaling wordt aangevraagd, of aan haar al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend;
g. Indien Affiliate een particulier is: in geval Affiliate komt te overlijden;
h. Indien Affiliate een rechtspersoon is:
Ingeval het voornemen bestaat de zeggenschap over, het bestuur van c.q. het toezicht op Affiliate, direct of indirect in handen te leggen van een potentiële concurrent van Hexweb;
Ingeval Affiliate, dan wel een bij zijn onderneming betrokken persoon, ernstig in opspraak is geraakt, ten gevolge waarvan het aannemelijk is dat schade kan worden toegebracht aan de goede naam van Hexweb;
indien ten aanzien van Affiliate wordt besloten de bedrijfsvoering te staken c.q. te liquideren of op andere wijze te discontinueren;
13.3 Het Partnerschap eindigt van rechtswege indien:
a. Affiliate de Links heeft verbroken;
b. het Hexweb Affiliate Programma is stopgezet.

Artikel 14 Gevolgen beëindiging
14.1 In geval van beëindiging van het Partnerschap zal geen der partijen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, waaronder mede begrepen vergoeding van gederfde winst, behalve in geval van ontbinding wegens toerekenbare tekortkoming en onverminderd de overige bepalingen in deze Hexweb Affiliate Voorwaarden.
14.2 Indien het Partnerschap, om welke reden dan ook, wordt beëindigd:
a. worden de ter beschikking gestelde Links door Affiliate onmiddellijk verbroken;
b. zal Affiliate de Links binnen twee dagen na beëindiging verwijderen en ieder direct of indirect gebruik van de Links staken en gestaakt houden;

Artikel 15 Diversen
15.1 Affiliate is geen wederverkoper, vertegenwoordiger of agent van Hexweb. Affiliate zal alles doen en nalaten om de schijn te vermijden dat een dergelijke band tussen Affiliate en Hexweb zou bestaan.
15.2 Het is Affiliate niet toegestaan om een verplichting of verantwoordelijkheid van welke aard dan ook voor of namens Hexweb aan te gaan, of de schijn van een dergelijke bevoegdheid te wekken. Affiliate zal Hexweb vrijwaren ten aanzien van eventuele aanspraken van derden dienaangaande.
15.3 De Hexweb Affiliate Voorwaarden gelden in aanvulling op de overeenkomst met Hexweb. Indien enige bepaling van deze Hexweb Affiliate Voorwaarden strijdig mocht zijn met een dwingendrechtelijke bepaling, dan zal deze betrokken bepaling nietig zijn doch blijven de Hexweb Affiliate Voorwaarden in alle overige aspecten van kracht. De nietige bepaling zal alsdan worden vervangen door een zodanige bepaling die niet door nietigheid wordt getroffen en waarmee de inhoud c.q. kennelijke bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk wordt benaderd.
15.4 Hexweb behoudt zich het recht voor deze Hexweb Affiliate Voorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht aan te passen. Indien de gewijzigde Hexweb Affiliate Voorwaarden door Affiliate niet worden aanvaard, heeft Affiliate het recht het Partnerschap te beëindigen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op deze Hexweb Affiliate Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of verband houdende met deze Hexweb Affiliate Voorwaarden zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het scheidsgerecht zal bestaan uit drie arbiters, tenzij partijen overeenkomen dat het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in Utrecht.
16.3 In afwijking hiervan kunnen partijen echter overeenkomen een geschil voor te leggen aan de gewone rechter te Amsterdam; een dergelijke overeenkomst vereist echter de instemming van alle partijen.
16.4 In spoedeisende gevallen blijft de Voorzieningenrechter volgens de normale regels van Nederlands procesrecht bevoegd.

Artikel 17 Uitbetaling
De verdiensten worden overgemaakt in de eerste week van de maand, het minimale uitbetalingspercentage is 25 euro incl. btw (Het totaal van alle verkopen bij elkaar opgeteld) Bestellingen welke niet worden voldaan door de klant zullen niet worden goedgekeurd door Hexweb.